top of page

                                                                                       

2022

 1. Yatian Liu,# Lifeng Zhang*,# Zejian Dong, and Langli Luo*, Precise control of Pt encapsulation in zeolite-based catalysts for a stable low-temperature CO oxidation reaction, Sci. CHINA Mater. 2022, 65, 2015–2022.

 2. Yubing Hu,# Tianshi Feng,# Lei Xu, Lifeng Zhang*, and Langli Luo*, Probing the Phase Transition during the Formation of Lithium Lanthanum Zirconium Oxide Solid Electrolyte, ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 37, 41978–41987.

 3. Wei Liu, Hongpeng Liu, Yatian Liu, Zejian Dong*, and Langli Luo*, Surface Plane Effect of ZnO on the Catalytic Performance of Au/ZnO for the CO Oxidation Reaction, The Journal of Physical Chemistry C  2022, 126, 33, 14155-14162.

 4. Zejian Dong, Na Zhang, Shuangbao Wang, Yuying Liu, Lifeng Zhang*, Xing Chen*, and Langli Luo*, In Situ Structural Dynamics of Atomic Defects in Tungsten Oxide, The Journal of Physical Chemistry Letters  2022, 13, 31, 7170-7176.

 5. Tianshi Feng, # YubingHu, # Lei Xu, Jinqiu Huang, Sibo Hu, LifengZhang*, Langli Luo*, Improving the cyclability of solid polymer electrolyte with porous V2O5 nanotube filler, Materials Today Energy, 2022, 28, 101062

 6. Zejian Dong,# Yao Nian,# Hongpeng Liu,# Jiacheng Chen,# Yan Wang, Shuangbao Wang, Jing Xu*, You Han*, Langli Luo*, Revealing synergetic structural activation of a CuAu surface during water–gas shift reaction, PNAS, 2022, 119, e2120088119

 7. Fang Ye,# Qingye Ren,# Lifeng Zhang* and Langli Luo*, A comparative study of oxide-derived Cu electrocatalysts through electrochemical vs. thermal reduction, Chem. Commun., 2022,58, 6120-6123.

 8. Lifeng Zhang,# Lei Xu,# Yao Nian,# Weizhen Wang, You Han,* and Langli Luo*, Atomic Defect Mediated Li-Ion Diffusion in a Lithium Lanthanum Titanate Solid-State Electrolyte, ACS Nano, 2022, 16, 6898−6905.

 9. Lei Xu, Tianshi Feng, Jinqiu Huang, Yubing Hu, Lifeng Zhang,* and Langli Luo*, Structural Heterogeneity Induced Li Dendrite Growth in Li0.33La0.56TiO3 Solid-State Electrolytes, ACS Applied Energy Materials, 2022, 5, 3741-3747.

 10. Lei Xu, Lifeng Zhang,* Yubing Hu and Langli Luo*, Structural origin of low Li-ion conductivity in perovskite solid-state electrolyte, Nano Energy, 2022, 92, 106758.

 

2021

 1. Yubing Hu, Tianshi Feng, Lei Xu, Lifeng Zhang*, and Langli Luo*, A Hollow Porous Metal-Organic Framework Enabled Polyethylene Oxide Based Composite Polymer Electrolytes for All-Solid-State Lithium Batteries, Batteries & Supercaps, 2021, e202100303.

 2. Lei Xu, Lifeng Zhang,* Yubing Hu and Langli Luo*, Enhancing Li-ion conduction in composite polymer electrolytes using Li0.33La0.56TiO3 nanotubes, Chem. Commun., 2021, 57, 11068-11071.

 3. Zejian Dong#, Qingye Ren#, Shuangbao Wang, Lifeng Zhang,* and Langli Luo*, Atomic-Scale Interfacial Phase Transformation Governed Cu Oxidation in Water Vapor, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 6996−7001.

 4. Lifeng Zhang , Zejian Dong , Shuangbao Wang & Langli Luo*, Gas adsorbate-induced Au atomic segregation and clustering from Cu(Au), Sci. China Mater., 2021, 64, 1256–1266.

 5. Lei Xu#, Youran Hong#, Jiangwei Wang*, Langli Luo*, In situ monitoring nanoscale solid-state phase transformation of Ag nanowire during electrochemical reaction, Scripta Mater., 2021, 199, 113835.

 6. Qi Zhu#, Zhiliang Pan#, Zhiyu Zhao#, Guang Cao, Langli Luo, Chaolun Ni, Hua Wei, Ze Zhang*, Frederic Sansoz* & Jiangwei Wang*, Defect-driven selective metal oxidation at atomic scale, Nat. Commun., 2021, 12, 558.

 7. Shuangbao Wang#, Zejian Dong#, Lifeng Zhang, Panagiotis Tsiakaras*, Pei Kang Shen*, and Langli Luo*, Atomic scale mechanisms of multimode oxide growth on nickel–chromium alloy: Direct in situ observation of the initial oxide nucleation and growth, ACS Appl. Mater. & Inter. 2021, 13, 1, 1903-1913.
   

2020
 

 1. Yatian Liu, Lei Xu, Lifeng Zhang, Zejian Dong, Shuangbao Wang, and Langli Luo*, Direct visualization of atomic-scale graphene growth on Cu through Environmental Transmission Electron Microscopy, ACS Appl. Mater. & Inter. 2020, 12, 46, 52201-52207.

 2. Lei Xu, Wei Liu, Yubing Hu and Langli Luo*, Stress-resilient electrode materials for lithium-ion batteries: strategies and mechanisms, Chem. Commun., 2020,56, 13301-13312. (Invited Review)

 3. Yao Nian#, Zejian Dong#, Shuangbao Wang, Yan Wang, You Han*, Chongmin Wang* and Langli Luo*, Atomic-Scale Dynamic Interaction of H2O Molecules with Cu Surface, Phys. Rev. Lett., 2020, 125, 156101.

 4. Lianfeng Zou#, Penghui Cao#, Yinkai Lei#, Dmitri Zakharov, Xianhu Sun, Stephen D. House, Langli Luo, Jonathan Li, Yang Yang, Qiyue Yin, Xiaobo Chen, Chaoran Li, Hailang Qin, Eric A. Stach, Judith C. Yang, Guofeng Wang, Guangwen Zhou*, Atomic-scale phase separation induced clustering of solute atoms, Nat. Commun., 2020, 11, 3934.

 5. Yang He#, Langli Luo#, Maria L. Sushko*, Can Liu, Donald R. Baera, Daniel K.Schreiber, Kevin M.Rosso, Chongmin Wang*, Vacancy ordering during selective oxidation of β-NiAl, Materialia, 2020, 12, 100783.

 6. Langli Luo*, Liang Li, Daniel K. Schreiber, Yang He, Donald R. Baer, Stephen M.  Bruemmer, Chongmin Wang*, Deciphering atomistic mechanisms of the gas-solid interfacial reaction during alloy oxidation, Sci. Adv., 2020, 6, 17, eaay8491.

 7. Langli Luo#*, Shuyue Chen#, Qian Xu#, Yang He, Zejian Dong, Lifeng Zhang, Junfa Zhu, Yingge Du, Bo Yang*, Chongmin Wang*, Dynamic atom clusters on AuCu nanoparticle surface during CO oxidation, JACS, 2020, 142, 4022-4027.

 8. Langli Luo#*, Yao Nian#, Shuangbao Wang#, Zejian Dong, Yang He, You Han* and Chongmin Wang*,  Real Time Atomic-scale Visualization of Reversible Copper Surface Activation during the CO Oxidation Reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 132, 2526-2530.

 9. Zejian Dong, Lifeng Zhang, Shuangbao Wang* and Langli Luo*, Direct visualization of atomistic processes of Cu2O crystal growth through gas-solid reaction, Nano Energy, 2020, 70, 104527.
   

                                                                               2013 - 2019
 

 1. Xiaohong Xie, Miao Song, Luguang Wang, Mark H Engelhard, Langli Luo, Andrew Miller, Yayun Zhang, Lei Du, Huilin Pan, Zimin Nie, Yuanyuan Chu, Luis Estevez, Zidong Wei, Hong Liu, Chongmin Wang, Dongsheng Li, Yuyan Shao*,Electrocatalytic hydrogen evolution in neutral pH solutions: dual phase synergy, ACS Catal., 2019, 9, 8712.

 2. Gyujin Song, Jun Young Cheong, Chanhoon Kim, Langli Luo, Chihyun Hwang, Sungho Choi, Jaegeon Ryu, Sungho Kim, Woo-Jin Song, Hyun-Kon Song, Chongmin Wang, Il-Doo Kim, Soojin Park,Atomic-scale combination of germanium-zinc nanofibers
  for structural and electrochemical evolution, Nat. Commun., 2019/05/30, 10, 2364.

 3. Chaojiang Niu, Huilin Pan, Wu Xu, Jie Xiao, Ji-Guang Zhang, Langli Luo, Chongmin Wang, Donghai Mei, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Ziang Liu, Liqiang Mai, Jun Liu*, Self-smoothing anode for achieving high-energy lithium metal batteries under realistic conditions, Nat. Nano., 2019/04/29, 14, 594.

 4. Fang Dai, Ran Yi, Hui Yang, Yuming Zhao, Langli Luo, Mikhail Gordin, Hiesang Sohn, Shuru Chen, Chongmin Wang*, Sulin Zhang*, Donghai Wang*, Minimized Volume Expansion in Hierarchical Porous Silicon upon Lithiation, ACS Appl. Mater. & Inter., 2019/02/27, 11, 13257.

 5. Bin Liu, Wu Xu*, Langli Luo, Jianming Zheng, Xiaodi Ren, Hui Wang, Mark H. Engelhard, Chongmin Wang Ji-Guang Zhang*,Highly Stable Oxygen Electrodes Enabled by Catalyst Redistribution through an In Situ Electrochemical Method, Adv. Energy Mater., 2019/02/25, 9, 1803598.

 6. Emily Adkins, Taizhi Jiang, Langli Luo, Chongmin Wang, Brian A Korgel*, In Situ Transmission Electron Microsopy of Oxide Shell-Induced Pore Formation in (De)lithiated Silicon Nanowires, ACS Energy Letters, 2018/10/19, 3, 2829–2834.

 7. Hanlei Zhang#, Langli Luo#, Xiaobo Chen, Guangwen Zhou*, Tailoring the formation of textured oxide films via primary and secondary nucleation of oxide islands, Acta Materialia, 2018/09/01, 156, 266-274.

 8. Chanhoon Kim, Gyujin Song, Langli Luo, Jun Young Cheong, Su-Ho Cho, Dohyung Kwon, Sungho Choi, Ji-Won Jung, Chong-Min Wang, Il-Doo Kim, and Soojin Park,Stress-Tolerant Nanoporous Germanium Nanofibers for Long Cycle Life Lithium Storage with High Structural Stability, ACS Nano, 2018/7/30, 12 (8), 8169–8176.

 9. Jaegeon Ryu, Tianwu Chen, Taesoo Bok, Gyujin Song, Jiyoung Ma, Chihyun Hwang, Langli Luo, Hyun-Kon Song, Jaephil Cho, Chongmin Wang, Mechanical mismatch-driven rippling in carbon-coated silicon sheets for stress-resilient battery anodes, Nature Communications, 2018/07/26, 9, 2924.

 10. Yang He#, Jin-Cheng Liu#, Langli Luo#, Yang-Gang Wang, Junfa Zhu, Yingge Du, Jun Li*, Scott X Mao*, Chongmin Wang*, Size-dependent dynamic structures of supported gold nanoparticles in CO oxidation reaction condition, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018/07/24, 115, 30, 7700-7705.

 11. Pengfei Yan, Jianming Zheng, Tianwu Chen, Langli Luo, Yuyuan Jiang, Kuan Wang, Manling Sui, Ji-Guang Zhang, Sulin Zhang, Chongmin Wang. Coupling of electrochemically triggered thermal and mechanical effects to aggravate failure in a layered cathode, Nature Communications, 2018/06/22, 9, 2437.

 12. Haiping Jia, Jianming Zheng, Junhua Song, Langli Luo, Ran Yi, Luis Estevez, Wengao Zhao, Rajankumar Patel, Xiaolin Li, Ji-Guang Zhang, A Novel Approach to Synthesize Micrometer-Sized Porous Silicon as a High Performance Anode for Lithium-Ion Batteries, Nano Energy, 2018/05/21, 50, 589-597.

 13. Langli Luo#, Mao Su#, Pengfei Yan#, Lianfeng Zou, Daniel K. Schreiber, Donald R. Baer, Zihua Zhu, Guangwen Zhou, Yanting Wang, Stephen M. Bruemmer, Zhijie Xu*, and Chongmin Wang*, Atomic origins of water-vapour-promoted alloy oxidation, Nature Materials, 2018/06, 17, 6, 514-518.

 14. Kuber Mishra, Jianming Zheng, Rajankumar Patel, Luis Estevez, Haiping Jia, Langli Luo, Patrick Z El-Khoury, Xiaolin Li, Xiao-Dong Zhou, Ji-Guang Zhang*, High performance porous Si@C anodes synthesized by low temperature aluminothermic reaction, Electrochimica Acta, 2018/4/10, 269, 509-516.

 15. Qiaobao Zhang, Huixin Chen, Langli Luo, Bote Zhao, Hao Luo, Xiang Han, Jiangwei Wang, Chongmin Wang, Yong Yang*, Ting Zhu*, Meilin Liu*, Harnessing the concurrent reaction dynamics in active Si and Ge to achieve high performance lithium-ion batteries, Energy & Environmental Science, 2018/01/29, 11, 669-681.

 16. Won-Jin Kwak#, Langli Luo#, Hun-Gi Jung, Chongmin Wang*, Yang-Kook Sun*, Revealing the Reaction Mechanism of Na−O2 Batteries using Environmental Transmission Electron Microscopy, ACS Energy Letters, 2018/1/15, 3, 393.

 17. Qiuyan Li, Dongping Lu, Jianming Zheng, Shuhong Jiao, Langli Luo, Chong-Min Wang, Kang Xu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu*, Li+-Desolvation Dictating Lithium-Ion Battery’s Low-Temperature Performances, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 2017/11/17, 42761-42768.

 18. Hanlei Zhang, Fredrick Omenya, Pengfei Yan, Langli Luo, M Stanley Whittingham, Chongmin Wang*, Guangwen Zhou*, Rock-Salt Growth-Induced (003) Cracking in a Layered Positive Electrode for Li-Ion Batteries, ACS Energy Letters, 2, 2017/10/24, 2607-2615.

 19. Langli Luo, Mark H Engelhard, Yuyan Shao, Chongmin Wang*. Revealing the dynamics of platinum nanoparticle catalyst on carbon in oxygen and water using environmental TEM, ACS Catalysis, 2017/9/29, 7, 7658.

 20. Junhua Song, Pengfei Yan, Langli Luo, Xingguo Qi, Xiaohui Rong, Jianming Zheng, Biwei Xiao, Shuo Feng, Chongmin Wang, Yong-Sheng Hu, Yuehe Lin, Vincent L Sprenkle, Xiaolin Li*, Yolk-shell structured Sb@C anodes for high energy Na-ion batteries, Nano Energy, 40, 2017/9/4, 504-511

 21. Hanguang Zhang, Sooyeon Hwang, Maoyu Wang, Zhenxing Feng, Stavros Karakalos, Langli Luo, Zhi Qiao, Xiaohong Xie, Chongmin Wang, Dong Su, Yuyan Shao*, Gang Wu*, Single Atomic Iron Catalysts for Oxygen Reduction in Acidic Media: Particle Size Control and Thermal Activation, Journal of the American Chemical Society, 139, 2017/9/26, 14143-14149.

 22. Lei Du#, Langli Luo#, Zhenxing Feng, Mark Engelhard, Xiaohong Xie, Binghong Han, Junming Sun, Jianghao Zhang, Geping Yin*, Chongmin Wang*, Yong Wang*, Yuyan Shao*, Nitrogen–doped graphitized carbon shell encapsulated NiFe nanoparticles: A highly durable oxygen evolution catalyst, Nano Energy, 2017/7/15, 39, 245-252.

 23. Qiuyan Li, Shuhong Jiao, Langli Luo, Michael S Ding, Jianming Zheng, Samuel S Cartmell, Chong-Min Wang, Kang Xu, Ji-Guang Zhang, Wu Xu*, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 2017/5/30, 18826-18835.

 24. Xin Zhang, Yang He, Maria L Sushko, Jia Liu, Langli Luo, James J De Yoreo, Scott X Mao*, Chongmin Wang*, Kevin M Rosso*, Direction-specific van der Waals attraction between rutile TiO2 nanocrystals, Science, 356, 2017/4/28, 434-437.

 25. Hongliang Wang, Hao Ruan, Maoqi Feng, Yuling Qin, Heather Job, Langli Luo, Chongmin Wang, Mark H Engelhard, Erik Kuhn, Xiaowen Chen, Melvin P Tucker, Bin Yang*, One‐Pot Process for Hydrodeoxygenation of Lignin to Alkanes Using Ru‐Based Bimetallic and Bifunctional Catalysts Supported on Zeolite Y, ChemSusChem, 10, 2017/4/22, 1846-1856.

 26. Shidong Song, Wu Xu, Ruiguo Cao, Langli Luo, Mark H Engelhard, Mark E Bowden, Bin Liu, Luis Estevez, Chong-Min Wang, Ji-Guang Zhang*, B4C as a stable non-carbon-based oxygen electrode material for lithium-oxygen batteries, Nano Energy, 33, 2017/3/31, 195-204.

 27. Langli Luo, Bin Liu, Shidong Song, Wu Xu, Ji-Guang Zhang, Chongmin Wang, Revealing the reaction mechanisms for Li-O2 battery using environmental transmission electron microscopy, Nature Nanotechnology, 12, 2017/3/27, 535-539.

 28. Zelang Jian, Clement Bommier, Langli Luo, Zhifei Li, Wentao Wang, Chongmin Wang, P Alex Greaney, Xiulei Ji*, Insights on the mechanism of Na-ion storage in soft carbon anode, Chemistry of Materials, 29, 2017/3/6, 2314-2320.

 29. Shidong Song, Wu Xu, Jianming Zheng, Langli Luo, Mark H Engelhard, Mark E Bowden, Bin Liu, Chong-Min Wang, Ji-Guang Zhang*, Complete decomposition of Li2CO3 in Li–O2 batteries using Ir/B4C as noncarbon-based oxygen electrode, Nano Letters, 17, 2017/2/15, 1417-1424.

 30. Chenfei Shen, Mingyuan Ge, Langli Luo, Xin Fang, Yihang Liu, Anyi Zhang, Jiepeng Rong, Chongmin Wang, Chongwu Zhou*, In Situ and Ex Situ TEM Study of Lithiation Behaviours of Porous Silicon Nanostructures, Scientific Reports, 6, 2016/8/30, 31334.

 31. Bin Liu, Pengfei Yan, Wu Xu, Jianming Zheng, Yang He, Langli Luo, Mark E Bowden, Chong-Min Wang, Ji-Guang Zhang*, Electrochemically Formed Ultrafine Metal Oxide Nanocatalysts for High-Performance Lithium–Oxygen Batteries, Nano Letters, 16, 2016/7/7, 4932-4939.

 32. Yingwen Cheng, Langli Luo, Li Zhong, Junzheng Chen, Bin Li, Wei Wang, Scott X Mao, Chongmin Wang, Vincent L Sprenkle, Guosheng Li, Jun Liu*, Highly reversible zinc-ion intercalation into chevrel phase Mo6S8 nanocubes and applications for advanced zinc-ion batteries, ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 2016/5/23, 13673-13677.

 33. Yang He, Meng Gu, Haiyan Xiao, Langli Luo, Yuyan Shao, Fei Gao, Yingge Du, Scott X Mao*, Chongmin Wang*, Atomistic conversion reaction mechanism of WO3 in secondary ion batteries of Li, Na, and Ca, Angewandte Chemie International Edition, 55, 2016/5/17, 6244-6247.

 34. Langli Luo, Lianfeng Zou, Daniel K Schreiber, Donald R Baer, Stephen M Bruemmer, Guangwen Zhou*, Chong-Min Wang*, In-situ transmission electron microscopy study of surface oxidation for Ni–10Cr and Ni–20Cr alloys, Scripta Materialia, 114, 2016/3/15, 129-132.

 35. Xiaotang Lu, Emily R Adkins, Yang He, Li Zhong, Langli Luo, Scott X Mao, Chong-Min Wang, Brian A Korgel*, Germanium as a Sodium Ion Battery Material: In Situ TEM Reveals Fast Sodiation Kinetics with High Capacity, Chemistry of Materials, 28, 2016/2/10, 1236-1242.

 36. Langli Luo, Jinsong Wu*, Qianqian Li, Vinayak P Dravid*, Kenneth R Poeppelmeier, Qunli Rao, Junming Xu, Reactions of graphene supported Co3O4 nanocubes with lithium and magnesium studied by in situ transmission electron microscopy, Nanotechnology, 27, 2016/1/25, 085402 1-8.

 37. Langli Luo, Lianfeng Zou, Daniel K Schreiber, Matthew J Olszta, Donald R Baer, Stephen M Bruemmer, Guangwen Zhou*, Chong-Min Wang*, In situ atomic scale visualization of surface kinetics driven dynamics of oxide growth on a Ni–Cr surface, Chemical Communication, 52, 2016/01/20, 3300-3303.

 38. Langli Luo, Benliang Zhao, Bin Xiang, Chong-Min Wang*, Size-Controlled Intercalation-to-Conversion Transition in Lithiation of Transition-Metal Chalcogenides - NbSe3, ACS Nano, 10, 2015/11/25, 1249-1255.

 39. Langli Luo#, Peng Zhao#, Hui Yang, Borui Liu, Ji-Guang Zhang, Yi Cui, Guihua Yu*, Sulin Zhang*, Chong-Min Wang*, Surface Coating Constraint Induced Self-Discharging of Silicon Nanoparticles as Anodes for Lithium Ion Batteries, Nano Letters, 15, 2015/10/2, 7016-7022.

 40. Laila Jaber‐Ansari, Kanan P Puntambekar, Soo Kim, Muratahan Aykol, Langli Luo, Jinsong Wu, Benjamin D Myers, Hakim Iddir, John T Russell, Spencer J Saldaña, Rajan Kumar, Michael M Thackeray, Larry A Curtiss, Vinayak P Dravid, Chris Wolverton, Mark C Hersam*, Suppressing Manganese Dissolution from Lithium Manganese Oxide Spinel Cathodes with Single‐Layer Graphene, Advanced Energy Materials, 5, 2015/9/1, 1500646.

 41. Pengfei Yan, Jianming Zheng, Dongping Lv, Yi Wei, Jiaxin Zheng, Zhiguo Wang, Saravanan Kuppan, Jianguo Yu, Langli Luo, Danny Edwards, Matthew Olszta, Khalil Amine, Jun Liu, Jie Xiao, Feng Pan, Guoying Chen, Ji-Guang Zhang, Chong-Min Wang, Atomic-resolution visualization of distinctive chemical mixing behavior of Ni, Co, and Mn with Li in layered lithium transition-metal oxide cathode materials, Nano Letters, 27, 2015/7/23, 5393-5401.

 42. Langli Luo#, Hui Yang#, Pengfei Yan, Jonathan J Travis, Younghee Lee, Nian Liu, Daniela Molina Piper, Se-Hee Lee, Peng Zhao, Steven M George, Ji-Guang Zhang, Yi Cui, Sulin Zhang*, Chunmei Ban*, Chong-Min Wang*, Surface-coating Regulated Lithiation Kinetics and Degradation in Silicon Nanowires for Lithium Ion Battery, ACS Nano, 9, 2015/4/27, 5559-5566.

 43. Ho-Jin Son, Chul Hoon Kim, Dong Wook Kim, Nak Cheon Jeong, Chaiya Prasittichai, Langli Luo, Jinsong Wu, Omar K Farha, Michael R Wasielewski, Joseph T Hupp*, Post-Assembly Atomic Layer Deposition of Ultrathin Metal-Oxide Coatings Enhances the Performance of an Organic Dye-Sensitized Solar Cell by Suppressing Dye Aggregation, ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 2015/2/19, 5150-5159.

 44. Langli Luo, Yihong Kang, Judith C Yang, Guangwen Zhou*, Nucleation and growth of oxide islands during the initial-stage oxidation of (100) Cu-Pt alloys, Journal of Applied Physics, 117, 2015/2/14, 065305.

 45. Junming Xu, Jinsong Wu, Langli Luo, Xinqi Chen, Huibin Qin, Vinayak Dravid, Shaobo Mi, Chunlin Jia, Co3O4 nanocubes homogeneously assembled on few-layer graphene for high energy density lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, 274, 2015/1/15, 816-822.

 46. Langli Luo, Jinsong Wu*, Junming Xu, Vinayak P Dravid*, Atomic resolution study of reversible conversion reaction in metal oxide electrodes for lithium-ion battery, ACS Nano, 8, 2014/10/22, 11560-11566.

 47. Liang Li#, Langli Luo#, Jim Ciston, Wissam A Saidi, Eric A Stach, Judith C Yang, Guangwen Zhou*, Surface-step-induced oscillatory oxide growth, Physical Review Letters, 113, 2014/9/25, 136104.

 48. Langli Luo, Yihong Kang, Judith C Yang, Dong Su, Eric A Stach, Guangwen Zhou*, Comparative study of the alloying effect on the initial oxidation of Cu-Au (100) and Cu-Pt (100), Applied Physics Letters, 104, 2014/3/24, 121601.

 49. Langli Luo, Jinsong Wu*, Jiayan Luo, Jiaxing Huang, Vinayak P Dravid*, Dynamics of electrochemical lithiation/delithiation of graphene-encapsulated silicon nanoparticles studied by in-situ TEM, Scientific Reports, 4, 2014/1/24, 3863.

 50. Ho-Jin Son, Chaiya Prasittichai, Joseph E Mondloch, Langli Luo, Jinsong Wu, Dong Wook Kim, Omar K Farha, Joseph T Hupp*, Dye stabilization and enhanced photoelectrode wettability in water-based dye-sensitized solar cells through post-assembly atomic layer deposition of TiO2, Journal of the American Chemical Society, 135, 2013/7/26, 11529-11532.

 51. Yihong Kang, Langli Luo, Xiao Tong, David Starr, Guangwen Zhou, Judith C Yang, Transient Oxidation of Cu-5at.% Ni (001): Temperature Dependent Sequential Oxide Formation, Oxidation of metals, 79, 2013/4/1, 303-311.

 52. Guangwen Zhou*, Langli Luo, Liang Li, Jim Ciston, Eric A Stach, Wissam A Saidi, Judith C Yang, In situ atomic-scale visualization of oxide islanding during oxidation of Cu surfaces, Chemical Communication, 49, 2013/10/3, 10862.

   

                                                                                      2008-2012
   

 53. Guangwen Zhou*, Langli Luo, Liang Li, Jim Ciston, Eric A Stach, Judith C Yang. Step-edge induced oxide growth during the oxidation of Cu surfaces, Physical Review Letters, 109, 2012/12/05, 235502.

 54. Langli Luo, Yihong Kang, Judith C Yang, Guangwen Zhou. Effect of gold composition on the orientations of oxide nuclei during early stages of copper-gold alloy oxidation, Journal of Applied Physics, 111, 2012/12/1, 083533.

 55. Langli Luo, Yihong Kang, Judith C Yang, Guangwen Zhou*, Surface orientation effect on critical oxygen pressure for nucleation of randomly oriented oxides during early stages of Cu oxidation, Surface Science, 606, 2012/12/1, 1790.

 56. Langli Luo, Yihong Kang, Judith C Yang, Guangwen Zhou*, Influence of the surface morphology on the early stages of Cu oxidation, Applied Surface Science, 259, 2012/10/15, 791.

 57. Langli Luo, Yihong Kang, Zhenyu Liu, Judith C Yang, Guangwen Zhou*, Dependence of the degree of orientation of copper oxide nuclei on the oxygen pressure during the initial stages of copper oxidation, Physical Review B, 83, 2011/4/11, 155418.

 58. William R Hesse#, Langli Luo#, Guangneng Zhang, Rafael Mulero, Junghyun Cho*, Min Jun Kim*, Mineralization of flagella for nanotube formation, Materials Science and Engineering: C, 2009/8/13, 29, 2282-2286.

 59. Changle Wu, Xueliang Qiao, Langli Luo, Haijun Li, Synthesis of ZnO flowers and their photoluminescence properties, Materials Research Bulletin, 2008/7/1, 43, 1883-1991.

bottom of page